O procese kontroly

ČO ZNAMENÁ  „OVERENÉ PALIVO“.

„OVERENÉ PALIVO“ je služba zameraná na kontrolu a sledovanie kvality motorových palív umiestňovaných na trh a dostupných bežným zákazníkom. Logo „OVERENÉ PALIVO“ umiestnené na výdajnom stojane je informáciou pre zákazníkov, že na čerpacej stanici sa predáva palivo spĺňajúce všetky požiadavky relevantných noriem a legislatívy.

KTO POSKYTUJE TÚTO SLUŽBU .

Službu poskytuje spoločnosť VÚRUP, a.s.,so sídlom v Bratislave,  ktorá má dlhoročné skúsenosti v oblasti výskumu, vývoja a kontroly motorových palív a mazív.

Výskumný ústav pre ropu a uhľovodíkové plyny (VÚRUP) bol založený v roku 1952 ako stredisko aplikačného výskumu pre potreby rafinérií s pôsobnosťou vo vtedajšej Československej republike. VÚRUP, a.s. vo forme samostatnej akciovej spoločnosti vznikol dňa 28. mája 1996. Súčasťou akciovej spoločnosti sú moderne vybavené akreditované skúšobné laboratóriá, ktoré vykonávajú viac ako 500 skúšobných metód zameraných na kontrolu kvality palív, petrochemických produktov, polymérov a vôd.

PRE KOHO JE TÁTO SLUŽBA URČENÁ .

Služba „OVERENÉ PALIVO“ je určená prevádzkovateľom čerpacích staníc, ktorým záleží na kvalite, pretože našim cieľom nie je suplovať kontrolné orgány, ale poskytovať podporu a odborné poradenstvo.

AKO ZÍSKAŤ  „OVERENÉ PALIVO“

1. Podanie žiadosti – žiadosť si môžu podať prevádzkovatelia čerpacích staníc (sieť alebo samostatná ČS) na adresu 

VÚRUP, a. s.
Vlčie hrdlo
P.O.BOX 50
820 03 Bratislava 23
Slovenská republika

2. Audit/kontrola zavedených systémov (Dotazník/kontrolné otázky) zameraná na 

 • Pôvodcu paliva – certifikáty kvality
 • Logistika – cesta paliva od výrobcu až po ČS, kto zabezpečuje, ako sú čistené prepravné prostriedky (certifikáty o čistení, atď)
 • Dĺžka skladovania paliva na ČS, najmä prémiové palivá
 • Systémy manažérstva  (nie je povinné, ale v kladnom prípade je to plus)
 • Reklamačný poriadok
 • Poistenie pre prípad spôsobenia škody nekvalitným palivom

Každý klient je posudzovaný individuálne, na základe auditu sa zákazníkovi ponúkne vhodný spôsob kontroly palív vrátane intervalu vzorkovania. Audit sa bude vykonávať 1xročne, predpokladaný interval vzorkovania 2xročne v letnej a zimnej sezóne. Poplatok za službu pozostáva z troch základných položiek

 • Paušálny poplatok za poskytnutie služby (audit, správa, poradenstvo) na 1 rok
 • Náklady na výkon analýz
 • Cestovné náklady vrátane nákladov na vzorkovanie

Konkrétny príklad je uvedený v Prílohe 1.

3. Odbery

Na základe výsledkov auditu sa určí minimálny počet vzoriek, ktorý má byť odobraný počas nasledujúceho 1 roka a pripraví sa plán odberov. Oprávnenou osobou bude  vykonaný akreditovaný odber vzoriek, ktorý bude zdokumentovaný v odberovom protokole.

4. Výkon skúšok

Skúšky budú vykonané v akreditovaných skúšobných laboratóriách spoločnosti VÚRUP,a.s.

5. Výsledky

Výsledky budú vyhodnotené podľa požiadaviek kvalitatívnych noriem a  budú interpretované v súlade s STN EN ISO 4259 Ropné výrobky. Určovanie a využívanie údajov presnosti výsledkov vo vzťahu k skúšobným metódam. Hodnoty mimo daný rozsah (t.j. X +/-0,59*R) budú považované za nevyhovujúce výsledky. Konkrétny príklad v Prílohe 2.

POSTUP V PRÍPADE VYHOVUJÚCEJ KVALITY.

V prípade vyhovujúcej kvality budú výdajné stojany ČS označené známkou. Platnosť známky je 6 mesiacov.

POSTUP V PRÍPADE NEVYHOVUJÚCEJ KVALITY.

V prípade nevyhovujúcej kvality bude prevádzkovateľ ČS o tejto skutočnosti okamžite informovaný a je jeho povinnosťou odstrániť známku „OVERENÉ PALIVO“. Nevyhovujúci materiál na ČS bude prevzorkovaný a opakovane analyzovaný. 

 • Ak sa nekvalita nepotvrdí, t.j. ,materiál spĺňa požiadavky na kvalitu, známka bude vrátená a ČS bude môže byť náhodne skontrolovaná mimo plánu odberu.
 • Ak sa nekvalita potvrdí, môžu nastať dva prípady
  •  nevyhovujúci parameter nemá dopad na zákazníka a prevádzkovanie jeho vozidla, ale nespĺňa požiadavky legislatívy, z toho vyplýva, že je povinnosťou prevádzkovateľa ČS zabezpečiť nápravu. Po zabezpečení nápravy bude materiál prevzorkovaný, známka „OVERENÉ PALIVO“ bude ČS vrátená až po ďalšom úspešnom odbere po 6 mesiacoch
  • nevyhovujúci parameter má negatívny dopad na zákazníka a prevádzkovanie jeho vozidla a zároveň nespĺňa požiadavky legislatívy, z toho vyplýva, že je povinnosťou prevádzkovateľa ČS zabezpečiť nápravu. Po zabezpečení nápravy bude materiál prevzorkovaný na všetkých ČS v sieti, známka „OVERENÉ PALIVO“ bude danej ČS vrátená až po ďalšom úspešnom odbere po 6 mesiacoch (celá sieť).

V obidvoch prípadoch naša spoločnosť ponúka podporu a poradenstvo, pretože vychádzame z toho, že našim zákazníkom záleží na kvalite predávaných motorových palív a  je v ich záujme odhaliť zdroj vzniknutých problémov.

Neprehliadnite zaujímavosti zo sveta palív