O Procesu kontroly

CO ZNAMENÁ „OVĚŘENÉ PALIVO“

„OVĚŘENÉ PALIVO“ je služba zaměřená na kontrolu a sledování kvality motorových paliv uváděných na trh a dostupných běžným zákazníkům. Logo „OVĚŘENÉ PALIVO“ umístěné na výdejním stojanu je informací pro zákazníky, že na čerpací stanici se prodává palivo splňující všechny požadavky relevantních norem a legislativy.

KDO TUTO SLUŽBU POSKYTUJE

Službu poskytuje společnost VÚRUP, a.s., se sídlem v Bratislavě, která má dlouholeté zkušenosti v oblasti výzkumu, vývoje a kontroly motorových paliv a maziv.

Výzkumný ústav pro ropu a uhlovodíkové plyny (VÚRUP) byl založen v roce 1952 jako středisko aplikačního výzkumu pro potřeby rafinérií s působností v tehdejší Československé republice. VÚRUP, a.s. ve formě samostatné akciové společnosti vznikl dne 28. května 1996. Součástí akciové společnosti jsou moderně vybavené akreditované zkušební laboratoře, které vykonávají více než 500 zkušebních metod zaměřených na kontrolu kvality paliv, petrochemických produktů, polymerů a vody.

PRO KOHO JE TATO SLUŽBA URČENA

Služba „OVĚŘENÉ PALIVO“ je určena provozovatelům čerpacích stanic, kterým záleží na kvalitě, protože naším cílem není suplovat kontrolní orgány, ale poskytovat podporu a odborné poradenství.

JAK „OVĚŘENÉ PALIVO“ ZÍSKAT

1. Podání žádosti – žádost si mohou podat provozovatelé čerpacích stanic (síť nebo samostatná ČS) na adresu:

VÚRUP, a. s.
Vlčie hrdlo
P.O.BOX 50
820 03 Bratislava 23
Slovenská republika

2. Audit/kontrola zavedených systémů (dotazník / kontrolní otázky) zaměřené na:

 • původce paliva – certifikáty kvality,
 • logistika – cesta paliva od výrobce až po ČS, kdo ji zajišťuje, jak jsou čištěné přepravní prostředky (certifikáty o čištění atd.),
 • délka skladování paliva na ČS, zejména u prémiových paliv,
 • systémy managementu (nepovinné, ale v kladném případě je to plus),
 • reklamační řád,
 • pojištění pro případ způsobení škody nekvalitním palivem.

Každý klient je posuzován individuálně, na základě auditu se zákazníkovi nabídne vhodný způsob kontroly paliv včetně intervalu vzorkování. Audit se bude provádět 1× ročně, předpokládaný interval vzorkování 2× ročně v letní a zimní sezóně. Poplatek za službu se skládá ze tří základních položek:

 • paušální poplatek za poskytnutí služby (audit, správa, poradenství) na 1 rok,
 • náklady na výkon analýz,
 • cestovní náklady, včetně nákladů na vzorkování.

Konkrétní příklad je uveden v Příloze 1.

3. Odběry

Na základě výsledků auditu se určí minimální počet vzorků, který má být odebrán během následujícího 1 roku a připraví se plán odběrů. Oprávněnou osobou bude proveden akreditovaný odběr vzorků, který bude zdokumentován v odběrovém protokolu.

4. Výkon zkoušek

Zkoušky budou provedeny v akreditovaných zkušebních laboratořích společnosti VÚRUP, a.s.

5. Výsledky

Výsledky budou vyhodnoceny dle požadavků kvalitativních norem a budou interpretovány v souladu s STN EN ISO 4259 Ropné výrobky. Určování a využívání údajů přesnosti výsledků ve vztahu ke zkušebním metodám. Hodnoty mimo daný rozsah (tj. X +/-0,59*R) budou považovány za nevyhovující výsledky. Konkrétní příklad v Příloze 2.

POSTUP V PŘÍPADĚ USPOKOJIVÉ KVALITY

V případě vyhovující kvality budou výdejní stojany ČS označené známkou.
Platnost známky je 6 měsíců.

POSTUP V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍ KVALITY

V případě nevyhovující kvality bude provozovatel ČS o této skutečnosti okamžitě informován a je jeho povinností známku „OVĚŘENÉ PALIVO“ odstranit. Nevyhovující materiál na ČS bude převzorkován a opakovaně analyzován.

 • Pokud se nekvalita nepotvrdí, tj. materiál splní požadavky na kvalitu, známka bude vrácena a ČS může být náhodně zkontrolována mimo plán odběru.
 • Pokud se nekvalita potvrdí, mohou nastat dva případy.
  • Nevyhovující parametr nemá dopad na zákazníka a provozování jeho vozidla, ale nesplňuje požadavky legislativy, z čehož vyplývá, že je povinností provozovatele ČS zajistit nápravu. Po zajištění nápravy bude materiál převzorkován, známka „OVĚŘENÉ PALIVO“ bude ČS vrácena až po dalším úspěšném odběru po 6 měsících.
  • Nevyhovující parametr má negativní dopad na zákazníka a provozování jeho vozu a zároveň nesplňuje požadavky legislativy, z čehož vyplývá, že je povinností provozovatele ČS zajistit nápravu. Po zajištění nápravy bude materiál převzorkován na všech ČS v síti, známka „OVĚŘENÉ PALIVO“ bude dané ČS vrácena až po dalším úspěšném odběru po 6 měsících (celá síť).

V obou případech naše společnost nabízí podporu a poradenství, protože vycházíme z toho, že našim zákazníkům záleží na kvalitě prodávaných motorových paliv a je v jejich zájmu odhalit zdroj vzniklých problémů.

Nepřehlédněte zajímavosti ze světa paliv